Informace k návratu předškoláků od 12.4.2021 do MŠ

08/04/2021

Provoz MŠ normálně od 6:15 do 16:00 hodin. 

Testování bude probíhat dvakrát v týdnu - pondělí a čtvrtek (nebude-li dítě v testovací den v MŠ, bude testováno v den, kdy přijde).

K testování nemůže být nikdo nucen - pokud se rodiče rozhodnou dítě do školky neposílat, aby nemuselo absolvovat testy - jedná se omluvenou absenci.

Do MŠ doprovází dítě pouze jedna osoba.

V prostorách MŠ musíte mít roušku či respirátor odpovídající nařízením. V šatně bude mít roušku i dítě. Do třídy již může dítě vstoupit bez ochrany úst a nosu.

V testovacích dnech počítejte s následujícím:

Do MŠ budete vpuštěni postupně, tak aby byly dodrženy všechny pokyny MŠMT.

Počítejte s minimálně 20 minutovým zdržením.

Do MŠ přijďte nejpozději v 7:40.

Test bude dítěti provádět osoba, která ho přivede. Persoál MŠ k tomu není oprávněn.

 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit2. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

  1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
  2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
  3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
  4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 

— Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

 

— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

 

  1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

— otevírá vyhodnocovací kartu,

— vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

— odstraňuje lepicí proužek,

— dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),

— otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

 

  1. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

 

 

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

V případě pozitivního výsledku testu odvede zákonný zástupce dítě z MŠ.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci pobytu v MŠ v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

 

Konfirmace a návrat:

— Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

— Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

— Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

— V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

— V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.


Aktuálně - Mateřská škola