Další informace k případnému otevření základní školy

07/05/2020

Vážení rodiče,

přinášíme  Vám tímto další informace ohledně případného znovuotevření základní školy.

Věříme, že jste se důkladně seznámili s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a že zodpovědně zvažujete přítomnost Vašeho syny/Vaší dcery ve škole  od 25. 5. 2020.

Chtěli bychom Vám připomenout alespoň nejdůležitější body:

- přítomní žáci budou rozděleni do skupin, které musí zůstat po celou dobu 

  neměnné /přihlášení dítěte k docházce později není možné/

- pokud bude docházející dítě nepřítomné, je třeba absenci omlouvat v případě,

  že nepřítomnost je delší než 3dny

- dopolední bloky budou věnovány vzdělávání žáků v obsahu, který škola

  realizuje v rámci vzdělávání na dálku

-  odpolední bloky budou vyplněny zájmovým vzdělávání, které vychází

   ze vzdělávacího obsahu ŠVP ŠD

- žáci musí být vybaveni dvěma rouškami  a sáčkem na roušky -  toto bude

  kontrolováno při vstupu do školy

- žáci budou povinni dodržovat všechna hygienická a bezpečností opatření,

   pokud by tomu tak nebylo, budou z docházky vyloučeni

- vstup do budovy školy bude povolen pouze žákům

 

 Provoz školy bude od 7. 00 hodin.

Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota.

 

Organizace  bloků

Dopolední blok  bude korespondovat se 4 vyučovacími hodinami, tzn. že bude probíhat od 7. 30 do 11. 10 hodin. Náplň bude zaměřena zejména na hlavní předměty / český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda/ a doplněna dalšími činnostmi /výchovami – s výjimkou tělesné výchovy/.

Poté bude prostor na oběd a bude následovat odpolední blok.

Doba trvání odpoledního bloku bude záviset na počtu přihlášených žáků, dobách jejich odchodů a na personálních možnostech. Samozřejmě, že se budeme snažit toto co nejlépe zajistit, zároveň Vás však žádáme, abyste zvážili odpolední přítomnost žáků v co možná nejnutnější době.

Co se týče teplých obědů – toto řešíme, k dnešnímu dni však nelze uvést  nic bližšího, neboť jsme závislí na tom, jak bude tuto situaci řešit školní jídelna, ze které obědy dovážíme.

 

V  sekci Dokumenty najdete tiskopis Oznámení o přítomnosti žáka / žákyně ve škole v době od 25. 5. do 30. 6. 2020.

Pokud bude Váš syn/Vaše dcera v tomto období docházet do školy, žádáme o jeho vyplnění a navrácení zpět. Dle ministerstva školství je termín pro jeho odevzdání do 18. 5. 2020. Tento termín je však poměrně pozdní pro plynulé a včasné zajištění všech podmínek pro případné znovuotevření školy. Žádáme Vás proto, abyste dotazník vrátili v co možná nejkratším termínu, abyste odevzdání pokud možno nenechávali na poslední dny.

Oznámení je možno  zaslat zpět e-mailem, poštou, nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy.  Nezapomeňte, že jeho součástí má být Čestné prohlášení - viz složka Dokumenty -Čestné prohlášení.

Pokud Váš syn/Vaše dcera do školy docházet nebude, žádáme Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili prostřednictvím e-mailu. V tomto případě bude nadále pokračovat výuka formou distančního vzdělávání /domácí výuka/ jako doposud. Nepřítomnost se nezapočte do celkové absence. Pokud žáci v rámci domácí přípravy dostali a ještě dostanou některé úkoly s tím, že je odevzdají po příchodu do školy /nebo pokud jste neměli možnost nám práce žáků průběžně zasílat/, předpokládáme, že zhruba v polovině června bychom od nich tyto práce vybrali. Včas se dozvíte kdy a jakým způsobem.

 Vážení rodiče, věříme, že pečlivě zvážíte všechna pro i proti ohledně přítomnosti Vašich dětí ve škole. Víme, že rozhodování není určitě jednoduché. I z naší strany je třeba vyřešit řadu věcí, neboť nastavené podmínky pro případné znovuotevření školy nejsou jednoduché, a to zejména z hlediska hygienického. A  co se konkrétně týče naší školy i z hlediska prostorových možností  i možností personálních.

 Děkujeme za pochopení.


Aktuálně