Školní družina

Základní údaje ŠD při ZŠ a MŠ Žichlice

  • Žichlice 58, 330 11
  • I. oddělení - Adéla Srpová
  • II. oddělení - Hana Syrovátková
  • Telefon – 725 158 526
  • Kapacita: 40
  • Provoz: 11. 30 – 16. 00 hodin

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy. Realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání – „My jsme velcí kamarádi, do družiny jdeme rádi“. ŠVP je rozdělen do tří integrovaných bloků /září – listopad, prosinec – únor, březen – červen/, které jsou uspořádány do měsíčních plánů.         

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do družiny.

O přijetí do družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitelka školy. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

Odhlásit žáka z družiny je možno na základě písemné žádosti kdykoli v průběhu školního roku.

 

Materiální podmínky

Prostory školní družiny jsou v přízemí budovy základní školy.  Družinu tvoří jedno oddělení. Má jednu místnost vybavenou nábytkem pro uložení her, stavebnic, výtvarného materiálu, pracovními stoly, židlemi. Školní družina pro svoji činnost využívá i školní třídy, tělocvičnu, školní zahradu a multifunkční hřiště.

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v družině do 13. 30 hodin – 50,- Kč / měsíc

Pobyt v družině po 13. 00 hodin – 100,- Kč / měsíc

 

Úplata za ŠD je splatná ve dvou termínech:

 1. Období září – prosinec do 10. září

 2. Období leden – červen do 14. ledna

 

Částka se hradí v hotovosti u paní vychovatelky.

Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.

V případě, že úplata není včas zaplacena, upozorní vychovatelka zákonného zástupce žáka. Pokud ani po tomto upozornění není do 5 pracovních dnů částka uhrazena, může na podnět vychovatelky ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD z důvodu neplacení úplaty za ŠD. K vyloučení by pak došlo  k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, kdy měla být úplata uhrazena.

Podmínky pro osvobození od úplaty jsou stanoveny Vyhláškou 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.