Školní družina

Základní údaje ŠD při ZŠ a MŠ Žichlice

  • Žichlice 58, 330 11
  • I. oddělení - Adéla Srpová
  • II. oddělení - Michaela Kosová, Dis.
  •                       Mgr. Sylvie Mašková
  • Telefon – 725 158 526
  • Kapacita: 60
  • Provoz: 11. 10 – 16. 10 hodin

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy. Realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Školní družina pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání – „Vzhůru do oblak a ještě dál!“. ŠVP je rozdělen do tří integrovaných bloků /září – listopad, prosinec – únor, březen – červen/, které jsou uspořádány do měsíčních plánů.         

Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do družiny.

O přijetí do družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitelka školy. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

Odhlásit žáka z družiny je možno na základě písemné žádosti kdykoli v průběhu školního roku.

 

Materiální podmínky

Prostory školní družiny jsou v přízemí budovy základní školy.  Družinu tvoří jedno oddělení. Má jednu místnost vybavenou nábytkem pro uložení her, stavebnic, výtvarného materiálu, pracovními stoly, židlemi. Školní družina pro svoji činnost využívá i školní třídy, tělocvičnu, školní zahradu a multifunkční hřiště.

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v družině do 13. 30 hodin – 100,- Kč / měsíc

Pobyt v družině po 13. 00 hodin – 150,- Kč / měsíc

 

Úplata za ŠD je splatná ve dvou termínech:

 1. Období září – prosinec do 25. září 2023 

 2. Období leden – červen do konce ledna 2024

 

Částka se hradí převodem na účet školy (43-7408350217/0100) s variabilním symbolem 3. Do poznámky pro příjemce uveďte ŠD Jméno Příjmení žákyně nebo žáka.

Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.

V případě, že úplata za docházku nebude uhrazena ve stanoveném termínu a nebude dohodnut s vedením školy jiný termín úhrady, může ředitel školy, po předchozím písemném upozornění, rozhodnout o ukončení docházky žáka do ŠD.

Podmínky pro osvobození od úplaty jsou stanoveny Vyhláškou 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.